Wykaz rzeczy znalezionych

Urząd Miasta Chełm
ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm
Wydział Polityki Społecznej
pok. 10, tel. 82 564 31 92

 

Departament Spraw Obywatelskiech Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania na podstawie ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 908 z póżn.zm.) w zakresie:

  • prowadzenia postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,

  • przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych,

  • poszukiwania osób do odbioru rzeczy znalezionych,

  • udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw,

  • wydawania rzeczy znalezionych,

    Oraz jest w posiadaniu niżej wymienionych rzeczy znalezionych:

  • POBIERZ WYKAZ