Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do składu Komisji Konkursowej powoływanej w drodze zarządzenia w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Więcej informacji TU: