Od 2019 roku Karta Dużej Rodziny dla wszystkich rodziców przynajmniej trojga dzieci

Od 01 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica którzy, mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Zmiany te wprowadzi nowe brzmienie ust. 1 w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny .

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny od dnia 01 stycznia 2019r. będą przyjmowane w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm ul. Obłońska 20, pok. Nr 4.