KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

  2. małżonek rodzica,

  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy
    z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 607, ze zm.).

Rodziny wielodzietne z Chełma, które już korzystają z ulg i zwolnień w oparciu o ,,Chełmską Kartę 3+” wciąż będą mogły je utrzymać. Z karty ogólnopolskiej można będzie bowiem korzystać równolegle.

Wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, ul. Obłońska 20, pok Nr 4. tel. 82 564 31 92

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wykaz dokumentów do wglądu oraz załączników:

Więcej o Karcie Dużej Rodziny TU: