A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Przebudowa drogi krajowej Nr 12

FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

 

Przebudowa drogi krajowej Nr 12

w granicach administracyjnych miasta Chełm

 

Planu Zagospodarowania Terenu DK12

 

WIZUALIZACJA 

Wizualizacja obiekt 1 02 003

Wizualizacja obiekt 1 02 005

Wizualizacja obiekt 2 01 001

Wizualizacja obiekt 2 01 020

Wizualizacja obiekt 2 01 022

Wizualizacja obiekt 3 01 005

6 grudnia 2016 r. została zawarta przez Miasto Chełm umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm.


umowa 

Źródło: CUPT

 

Dane projektu i jego opis zawarty jest w poniższym zestawieniu.

Tytuł i numer projektu:

Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

nr projektu: POIS.04.01.00-00-0003/16

Beneficjent: Chełm - Miasto na prawach powiatu

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast
Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Wniosek jest sporządzony zgodnie z Regulaminem Konkursu opublikowanego a stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Wartość Projektu: 200 000 000,00 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 170 000 000,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 2016 – 2020
Opis Projektu:

       Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi krajowej nr 12 (DK12) w granicach administracyjnych miasta Chełm.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę nawierzchni odcinka miejskiego DK12 w Chełmie obejmującego ulice: Podgórze, Rejowiecką, Aleje Przyjaźni, Rampę Brzeską oraz ul. Wschodnią. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 8,159 km.

     Celem projektu jest usprawnienie połączenia w korytarzu Niemcy – Polska – Ukraina (odcinek DK12 będący przedmiotem projektu należy do europejskiej sieci TEN-T) w tym:

 • Poprawa jakości nawierzchni DK12 na odcinku miejskim i dostosowanie do standardu 115 kN/oś,
 • Zmniejszenie ogólnych strat czasu poprzez zwiększenie płynności jazdy i zmniejszenie zjawiska kongestii drogowej,
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • Zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu (emisja spalin, hałas),
 • Poprawa jakości życia w mieście,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

     Zakres inwestycji obejmuje przebudowę DK12 wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami i zatokami autobusowymi z wykonaniem azyli dla pieszych. W zakresie projektu przewiduje się także:

 • wykonanie wysp dzielących środkowych segregujących ruchu, wydzielenie lewoskrętów,
 • budowa/przebudowa dróg serwisowych, zjazdów indywidualnych
 • budowa/przebudowa ciągów pieszych,
 • budowa/przebudowa ścieżek rowerowych,
 • budowa/przebudowa oświetlenia,
 • przebudowa systemu odwodnienia,
 • budowa/przebudowa sygnalizacji świetnej
 • wycinka kolidującej zieleni,
 • budowa pasów zieleni,
 • przebudowa obiektów mostowych,
 • przebudowa zjazdu do stoku narciarskiego i amfiteatru,
 • rekultywacja terenów po rozebranych obiektach,
 • wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu zostanie opublikowany na niniejszej stronie po wyborze wykonawcy. Będziemy też Państwa na bieżąco informować o postępie prac.

 

Aktualności:

14 czerwca została podpisana umowa z firmą Budimex S.A. -- wykonawcą przebudowy drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm. Otwiera ona proces projektowania oraz przebudowy najważniejszej arterii komunikacyjnej miasta obejmującej m. in. ulice: Podgórze, Rejowiecka, Al. Przyjaźni, Rampa Brzeska, Wschodnia. Wartość zawartego kontraktu to 118 494 169,38 zł (brutto).

umowa 12

 

  Jak sygnalizować nieprawidłowości w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informujmy, że Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, wnioskowanie o płatności, raportowanie o nieprawidłowościach, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno- promocyjne jest Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5.
Osobom, których dane osobowe przetwarzane są ramach projektu  pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” , przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich aktualizacji i poprawy. Jest również możliwość zgłoszenia sprzeciwu oraz umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie swoich danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH wg. stanu na dzien 28.02.2018 r.*Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack